Thông báo chốt sổ trả cổ tức
Căn cứ vào thông tin được đăng trong mục “Hoạt động phát hành” trên website của UBCKNN vào ngày 17/06/2010 về việc UBCK đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2009 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa;

Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2010 ngày 05/05/2010 và nghị quyết HĐQT ngày 10/06/2010 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông về việc chốt sổ phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Ngày chốt sổ cổ đông: 25 tháng 06 năm 2010

2. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức:  4 : 1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách nhận được 01 cổ phiếu)

3. Phương pháp xử lý số cổ phiếu lẻ:
Số cổ phần phân bổ được làm tròn đến hàng đơn vị.
Số cổ phiếu lẻ được quy đổi bằng tiền mặt theo mệnh giá và thanh toán cho cổ đông.

4. Thời gian nộp sổ cổ đông đến hết ngày 10 tháng 07 năm 2010.

5. Địa điểm:  CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 - Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061 3836554 – 3834740

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
P. Chủ tịch
Phạm Quang Vũ
(đã ký)

 

 

Tin khác