Nghị quyết HĐQT Vinacafé BH ngày 24/9/2010

 

NGHỊ QUYẾT  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông ngày 05. 05. 2010, ngày 24. 09. 2010, tại Văn phòng Công ty Vinacafé Biên Hòa, Hội đồng Quản trị Công ty nhóm họp và thống nhất

 

QUYẾT NGHỊĐiều 1.
Tăng vốn điều lệ của Công ty bằng phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền là 2: 1 trước khi đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa thống nhất giao cho Ban điều hành xúc tiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng. Sau khi thực hiện xong việc phát hành, Ban điều hành sẽ hiệu chỉnh hồ sơ để đăng ký niêm yết.


TM HĐQT VINACAFÉ BIÊN HÒA
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Nam

(đã ký)

 

 

 

 

 

Tin khác