Thông tin cổ đông


Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

26/03/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo kết quả chào mua công khai CP VCF của Masan Beverage

06/02/2018

Báo cáo kết quả chào mua công khai CP VCF của Masan Beverage

Báo cáo kết quả giao dịch CP VCF của người nội bộ

06/02/2018

Báo cáo kết quả giao dịch CP VCF của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch CP VCF của người nội bộ

06/02/2018

Báo cáo kết quả giao dịch CP VCF của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch CP VCF của người nội bộ

06/02/2018

Báo cáo kết quả giao dịch CP VCF của người nội bộ