Sứ mệnh và các giá trị

Sứ mệnh
  

Vinacafé Biên Hòa sẽ sở hữu các thương hiệu mạnh và đáp ứng thế giới người tiêu dùng bằng các sản phẩm
thực phẩm và đồ uống có chất lượng cao và độc đáo trên cơ sở  thấu hiểu nhu cầu của họ và tuân thủ các giá trị
cốt lõi của công ty.


Giá trị cốt lõi

 


1.    Duy trì các sản phẩm cà phê hòa tan là sản phẩm chính.


2.    Tìm cách áp dụng một cách nhất quán thông lệ quốc tế vào các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.


3.    Tiến hành các hoạt động tài chính một cách thận trọng, luôn nhân thức rằng việc quản lý rủi ro hiệu quả, bảo toàn tài sản và duy trì khả năng thanh khoản là thiết yếu cho sự thành công của chúng tôi.


4.    Phát triển và tiếp thị các sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, xây dựng danh tiếng của công ty về mức giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm ổn định, dịch vụ khách hàng tốt cùng với việc phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.


5.    Đầu tư vào con người, phát triển năng lực của nhân viên và tạo cho họ cơ hội được chia sẻ trong sự thịnh vượng chung của doanh nghiệp.


6.    Tôn trọng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và môi trường.