Hội đồng Quản trị | Ban Giám đốc | Ban Kiểm soát | Sơ đồ tổ chức
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phạm Quang Vũ

Ông Phạm Quang Vũ là cử nhân Kinh tế. Ông Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinacafé Biên Hòa từ 10/4/2013.

Thành viên Hội đồng quản trị

Lê Trung Thành

Ông Thành sinh năm 1971, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu vào Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/4/2014.

Thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Hồng Sơn

Ông Phạm Hồng Sơn sinh săm 1963, là Tiến sĩ kỹ thuật, được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Hoàng Yến

Bà Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 1963, là Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga, được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Nam Hải

Ông Nguyễn Nam Hải được HĐQT bầu bổ sung tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 29/6/2015.
Thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Đình Toại

Ông Phạm Đình Toại sinh năm 1967, là Cử nhân Tài chính Kế toán và Cử nhân Công nghệ Thông tin được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.