Thông tin tài chính


Báo cáo tài chính giữa niên độ

16/09/2011

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo bản Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2011

01/08/2011

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo bản Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2011.

Báo cáo quyết toán tài chính quý 1 năm 2011

29/04/2011

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo bản Báo cáo quyết toán tài chính quý 1 năm 2011.

Báo cáo quyết toán tài chính 2010

28/03/2011

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo bản Báo cáo quyết toán tài chính 2010 đã kiểm toán.

 

Báo cáo quyết toán tài chính 2009

01/03/2010

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo bản Báo cáo quyết toán tài chính 2009.