Financial Statement


1H2019 Seperate Financial Statement

16/08/2019

1H2019 Seperate Financial Statement

1H2019 Consolidated Financial Statement

16/08/2019

1H2019 Consolidated Financial Statement

Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất 6 tháng 2019

16/08/2019

Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất 6 tháng 2019

Giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ 6 tháng 2019

16/08/2019

Giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ 6 tháng 2019

2Q2019 consolidated financial statement

30/07/2019

2Q2019 consolidated financial statement