Báo cáo tài chính giữa niên độ

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo bản Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2011.

 

Vui lòng ấn vào download file góc phải phía dưới trang này để tải toàn bộ báo cáo.

Tin khác