Thông tin cổ đông


Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

06/05/2016

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

21/04/2016

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

21/04/2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

21/04/2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Nam Hải – thành viên HĐQT

15/04/2016

Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Nam Hải – thành viên HĐQT