News and Features


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VCF của người nội bộ

22/07/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VCF của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu VCF của người nội bộ

14/06/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu VCF của người nội bộ

Procedures to receive 2018 dividend

28/08/2019

Procedures to receive 2018 dividend

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

26/03/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo kết quả chào mua công khai CP VCF của Masan Beverage

06/02/2018

Báo cáo kết quả chào mua công khai CP VCF của Masan Beverage