Công bố thông tin


CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

02/03/2018

CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

30/01/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Nghị quyết và BBKP ĐHĐCĐ

18/01/2018

Nghị quyết và BBKP ĐHĐCĐ

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/12/2017

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2017

05/12/2017

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2017