Công bố thông tin


Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/12/2017

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2017

05/12/2017

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2017

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm

15/11/2017

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người nội bộ và phê duyệt giao dịch liên quan

24/08/2017

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người nội bộ và phê duyệt giao dịch liên quan

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

28/07/2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017