Information Statement


Nghị quyết Hội đồng Quản trị

12/02/2020

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

30/01/2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

03/10/2019

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

02/08/2019

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

30/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019