Công bố thông tin


CBTT chấp thuận gia hạn thời hạn CBTT BCTC 2018

02/03/2018

CBTT chấp thuận gia hạn thời hạn CBTT BCTC 2018

CBTT Nghị quyết phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan

02/03/2018

CBTT Nghị quyết phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan

CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

02/03/2018

CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

30/01/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Nghị quyết và BBKP ĐHĐCĐ

18/01/2018

Nghị quyết và BBKP ĐHĐCĐ