Công bố thông tin


Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11/04/2018

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2017

05/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

CBTT chấp thuận gia hạn thời hạn CBTT BCTC 2018

02/03/2018

CBTT chấp thuận gia hạn thời hạn CBTT BCTC 2018

CBTT Nghị quyết phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan

02/03/2018

CBTT Nghị quyết phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan