Công bố thông tin


Công bố thông tin ngày 18/7/2011

18/07/2011

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo việc thay đổi người đại diện Quản lý phần vốn  Nhà nước của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Công bố thông tin ngày 29/4/2011

29/04/2011

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng công bố thông tin.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

10/04/2011

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

10/04/2011

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

Thông báo đổi ngày và địa chỉ họp Đại hội cổ đông thường niên 2011

31/03/2011

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 được thành công và đón tiếp được chu đáo, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa rời ngày tổ chức đến Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2011.