Công bố thông tin


Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

22/04/2019

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nhân sự

16/04/2019

Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

10/04/2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

04/04/2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

29/03/2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019