Thông tin tài chính


Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (đã kiểm toán)

16/03/2018

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

16/03/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2017

30/01/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2017