Thông tin tài chính


VCF- Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013

14/08/2013

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013.

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013

26/07/2013

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa đăng tải Báo cáo quyết toán tài chính quý 2 năm 2013.

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

18/04/2013

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa đăng tải Báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2013.

Báo cáo tài chính năm 2012

05/04/2013

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo Báo cáo quyết toán tài chính 2012 đã kiểm toán.