Thông tin tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019

30/10/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng 2019

16/08/2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019

16/08/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019

Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất 6 tháng 2019

16/08/2019

Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất 6 tháng 2019

Giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ 6 tháng 2019

16/08/2019

Giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ 6 tháng 2019