Thông tin tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019

22/01/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4/2019

22/01/2020

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4/2019

Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất quý 4/2019

22/01/2020

Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất quý 4/2019

Giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ quý 4/2019

22/01/2020

Giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ quý 4/2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3/2019

30/10/2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3/2019