Công bố sản phẩm :Cà phê hòa tan 3 trong 1 -Wake-up Café Sài Gòn – 128/2016/YTĐN-XNCB - Thông báo lần 7- số: 36/2019/VCF-CV
Công bố sản phẩm :Cà phê hòa tan 3 trong 1 -Wake-up Café Sài Gòn – 128/2016/YTĐN-XNCB  - Thông báo lần 7- số: 36/2019/VCF-CV
Others