Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ
Phòng Nhân sự

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Tel: (061) 3836554, 3834740
Fax: (061) 3836108

Chính sách | Thông tin tuyển dụng | Hoạt động nội bộ
Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Ngoài những quy định theo luật lao động công ty còn có những chính sách hỗ trợ khác để chăm lo đến đời sống của người lao động như:

  • Quần áo bảo hộ lao động cho người lao động khi người lao động làm việc tại công ty.
  • Kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm. Chúng tôi đã lựa chọn những bệnh viện có uy tín nhất, và đưa ra những tiêu chí tốt nhất để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho nhân viên.
Tin khác