Điều lệ của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

 

Điều lệ của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho toàn bộ các hoạt động của Công ty. Mọi hoạt động của Công ty đều phải tuân  theo đúng những quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ này.

 

Điều lệ này được ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2013 trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2013.

 

Điều lệ này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 01 năm 2011.

 

 

 

 

 

Download nội dung bản Điều lệ (bản .PDF)  TẠI ĐÂY.

 

 

 

 

  

 

 

 

Tin khác