Thông tin cổ đông


Thông báo giao dịch của người nội bộ

11/01/2018

Thông báo giao dịch của người nội bộ

Hướng dẫn nhận tạm ứng cổ tức 2017

08/01/2018

Hướng dẫn nhận tạm ứng cổ tức 2017

Phiếu lấy ý kiến cổ đông

29/12/2017

Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2017

26/12/2017

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2017

Ý kiến HĐQT VCF về việc chào mua công khai

12/12/2017

Ý kiến HĐQT VCF về việc chào mua công khai