Thông tin cổ đông


Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2017

26/12/2017

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2017

Ý kiến HĐQT VCF về việc chào mua công khai

12/12/2017

Ý kiến HĐQT VCF về việc chào mua công khai

Thông báo về việc nhận được hồ sơ chào mua công khai

05/12/2017

Thông báo về việc nhận được hồ sơ chào mua công khai

Công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC các quý và bán niên của VCF năm 2017

14/02/2017

Công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC các quý và bán niên của VCF năm 2017

Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu VCF

13/12/2016

Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu VCF