Thông tin cổ đông


Thông báo về việc nhận được hồ sơ chào mua công khai

05/12/2017

Thông báo về việc nhận được hồ sơ chào mua công khai

Công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC các quý và bán niên của VCF năm 2017

14/02/2017

Công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC các quý và bán niên của VCF năm 2017

Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu VCF

13/12/2016

Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu VCF

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

13/12/2016

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

21/11/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ