Thông tin cổ đông


Thông báo địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010

05/04/2010

Công ty CP Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo về địa điểm chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.